Årsmöte 2016

Jämtlands läns SamGIS-förening – Protokoll fört vid årsmöte 2016
Tid: Torsdag 30 juni Plats: Lantmäteriet, Östersund
Närvarande: Kent Karlsson, Britta Wennstedt Edvinger, Anders Dahlgen, Kjell Svanberg, Anders Söderman
1) Årsmötets öppnande – Kjell Svanberg hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet.
2) Ordförande och sekreterare – Till ordförande för mötet valdes Kjell Svanberg och till sekreterare Anders Söderman.
3) Justeringsmän – Till justeringsmän valdes Britta Wennstedt Edvinger och Anders Dahlgren.
4) Dagordning – Föreslagen dagordning för mötet godkändes.
5)Mötets utlysande – Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.
6) Verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning
Verksamhetsberättelse: Hänvisas till information som delges medlemmarna under årsmötet 2017.
Medlemmar Hänvisas till information som delges medlemmarna under årsmötet 2017.
Aktiviteter Temadag OpenSouce GIS och QGIS genomfördes på Frösö Park 9 december 2015.
Samarrangemang med Lantmäteriet kring fastighetsinformationens kvalité 24 februari 2016.
Ekonomisk redovisning – Balansrapport och Resultatrapport (2016-06-27) delades ut till mötesdeltagarna. Ekonomin är fortsatt god. I övrigt hänvisas till kommande information som delges medlemmarna under årsmötet 2017.
7) Revisionsberättelse – Bokföringsunderlag har lämnats till en redovisningsbyrå. Följs upp av styrelsen och information delges medlemmarna under årsmötet 2017.
8) Ansvarsfrihet för styrelsen – Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelsen tas på kommande årsmöte 2017.
9) Val av ordförande I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Söderman till föreningens ordförande på två år.
10) Antal ledamöter i styrelsen – I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och en suppleant.
11) Val av övriga ledamöter – Årsmötet utsåg enligt valberedningens och stämmans förslag följande övriga ordinarie styrelseledamöter:
Styrelseledamöter Gunnar Ersbo, Lantmäteriet 1 år Lars Nilsson, Åre kommun nyval, 1 år Anders Dahlgren, Tillväxtverket nyval, 2 år Johan Timrén, Mittuniversitetet 2 år Styrelsesuppleanter: Britta Wennstedt Edvinger, Arkeologicentrum nyval, 2 år Ansvarig informationslantmätare (Gävle) erbjuds att vara adjungerad till styrelsen.
12) Val av valberedning – Årsmötet valde till valberedningen: Ordinarie Kent Karlsson, Bergs kommun, sammankallande Lennart Svedjesten, Metria
13) Val av revisorer – Årsmötet valde även kommande verksamhetsår (2016/2017) lägga ut uppdraget till en revisionsbyrå, vilket föreningens kassör ansvarar för.
14) Firmatecknare – Ordförande Anders Söderman 19501101-8271 och kassör Gunnar Ersbo 19580427-8215 har var för sig rätt att teckna föreningens firma.
15)Medlemsavgift – Årsstämman beslutade att inte förändra medlemsavgifterna, dvs. 1000 kr per år för organisationer och 100 kr per år för enskilda medlemmar.
16)rvoden – Inga arvoden utgår för styrelsearbetet. Årsmötet beslutade att uppdra till styrelsen att bestämma arvode för Johan Timréns eventuella jobb med hemsidan och eventuellt bidrag till Anders Söderman för deltagande i FOSS4G i Bonn 23-26 aug 2016, där han i så fall
representerar SamGIS Z-län. Anders Dahlgren, Tillväxtanalys har redan fått besked om ett visst bidrag till sitt deltagande i FOSS4G 2016.
17) Verksamhetsplan och budget – Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utforma en verksamhetsplan och budget. Förslag finns på att genomföra en temadag i höst, där deltagarna på FOSS4G 2016 redovisar sina erfarenheter från evenemanget.
18) Övriga frågor
Årsmötet föreslog att styrelsen ser över stadgarna och kommer med eventuella förslag till förändringar till årsmötet 2017.
Årsmötet beslöt att tidigare medlemmar snarast faktureras medlemsavgift och att samtidigt medlemmarna ombeds ange namn på kontaktpersoner.
Årsmötet rekommenderar att föreningen fortsättningsvis anlitar administrativ hjälp från Lantmäteriet i Östersund.
19) Mötets avslutande Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.
Justeringsmän Anders Dahlgren Britta Wennstedt Edvinger (skriftligt godkännande via mejl: AD: den 4 juli 2016 09:24 & BWE: den 1 juli 2016 09:29)
Kopia till: Distribueras via föreningens hemsida (Johan T.) och till medlemmarna via mejl 2016-07-13

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.