STADGAR

Stadgar Föreningen SamGIS Jämtland Härjedalen

Version 2017-04-04 (Ändringar tagna på Årsmötet )

1§ Namn

Föreningens namn är SamGIS Jämtland Härjedalen, där SamGIS står för SamverkanGeografiska InformationsSystem.
Organisationsnummret är 893202-2000.

2 § Ändamål

Föreningen skall vara en drivkraft för ökad användning av GIS i Jämtlands län utifrån olika
kundgruppers behov. Det skall ske bl.a. genom att:

 • Samla länets alla intressenter till erfarenhetsutbyte, debatter, seminarier och andra kontaktskapande aktiviteter.
 • Stimulera affärsutveckling på GIS-området samt främja inre och yttre effektivitet.
 • Genom aktivt medlemskap i föreningar och organisationer vara med och påverka den nationella och internationella GIS scenen.
 • Vara informationsspridare:

-  gällande befintliga databaser och dess till gänglighet (ekonomiskt, tekniskt, sekretessmässigt)
- genom att påvisa vilka GIS-verksamheter som pågår på annat håll (tillämpningar, forskning, utveckling)
- angående standardisering på GIS-området

 • Ta initiativ till kurser och seminarier (demonstrationer/föreläsningar) inom området och om det är lämpligt vara med och finansiera dessa.
 •  Ta initiativ till samverkansprojekt som till exempel:

- databasuppbyggnad
- framtagning av applikationer o test av olika analysfunktioner

 • Verka för ökad tillgänglighet av geografiska data · vara ett organ för regionala kartfrågor

3 § Medlemskap, medlemsavgifter

Medlemskap i föreningen står öppet för intressenter som har verksamhet förlagd till Jämtlands län. Medlemskap fås genom betalande av årsavgift.

4 § Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta organ och består av samtliga medlemmar. Årsstämma skall hållas före mars månads utgång. Till stämman skall först en enklare kallelse utgå senast 2 månader innan årsstämman. Denna skall innehålla tid för stämman och begäran om motioner av medlemmarna.

En mer detaljerad kallelse skall utgå när tiden för motioner gått ut. I denna kallelse skall anges:

-  Tid och plats för stämman
-  Agenda enligt stadgarna
-  Inkomna motioner
-  Styrelsens propositioner
-  Ekonomiska handlingar
-  Föreslagen verksamhetsplan

Extra föreningsstämma kan anordnas när styrelsen så beslutar samt när minst 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse till extra stämma skall utsändas 14 dagar före den vid stämman. Andra frågor än angivna på agendan får inte tas upp.
Protokoll skall föras vid föreningsstämman.

5 § Rösträtt, beslut vid stämma

Rösträtt vid föreningsstämma tillkommer varje närvarande medlem som erlagt medlemsavgift och varit har registrerats som medlem minst 6 månader. Rösträtt kan utövas av ombud med skriftlig fullmakt. Varje medlem har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av mötesordföranden. Vid val skall dock lotten fälla utslag. Beslut om stadgeändringar fattas med 2/3 majoritet bland de vid årsstämman närvarande medlemmarna eller vid extra föreningsstämma. Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande föreningsstämmor, varvid det vid varje tillfälle krävs minst 2/3 majoritet.

6 § Årsstämma

 • Vid årsstämman behandlas följande frågor:
 • Upprop och förteckning av fullmakter
 • Val av ordförande och sekreterare för årsstämman Val av två justeringsmän
 • Godkännande av dagordning för mötet
 • Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning Revisorernas berättelse
 • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 • Medlemmarna motioner
 • Styrelsens propositioner
 • Val av ordförande i föreningen
 • Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för kommande verksamhetsår Val av övriga ledamöter i styrelsen
 • Val av valberedning
 • Val av revisorer
 • Fastställande av medlemsavgifter (årsavgift )
 • Eventuella arvoden
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

7 § Styrelse

Mandatperioden är två år. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst sju ledamöter samt minst tre och högst fem suppleanter. Ledamöternas mandatperiod skall gå omlott. Föreningsstämman väljer ordförande och övriga styrelseledamöter. Styrelsen utser inom sig övriga styrelseposter och funktioner. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden vid behov och minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsför när minst 2/3 av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden äger utslagsröst vid lika röstetal. Protokoll skall föras vid styrelsemöte. Styrelsen beslutar om firmatecknare.
Styrelsen skall särskilt tillse att:

- föreningsstämmans beslut genomförs
- medlemsregister förs
- förslag till verksamhetsplan utarbetas inför föreningsstämman
- verksamhetsberättelse inkl årsräkenskaper utarbetas

8 § Kansli

Styrelsen får upphandla eget kanslistöd enligt fastställd budget.

9 § Valberedning

Föreningsstämman utser en valberedning bestående av två personer och två suppleanter för dessa. En av valberedningens ledamöter skall vara sammankallande. Valberedningens förslag avges till styrelsen i god tid före årsmötet.

10 § Finansiering

Föreningens verksamhet finansieras med årliga medlemsavgifter och med bidrag.

11 § Räkenskapsår, verksamhetsår

Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår omfattar ett kalenderår. Med mandatperiod avses tiden från ordinarie årsstämma till nästa ordinarie årsstämma.

12 § Revisorer

Föreningsstämman väljer två revisorer och två suppleanter för dessa att granska föreningens förvaltning och räkenskaper. Styrelsen kan även välja att anlita en auktoriserad revisor. Revisionsberättelse skall avlämnas till
styrelsen i god tid innan årsmötet.

13 § Likvidation

Om föreningsstämman beslutar att föreningen skall upplösas skall föreningens eventuella överskott fördelas mellan medlemmarna med ledning av de årsavgifter som erlagts av medlemmarna det år som föreningen upplöses.
Föreningsstämman kan också besluta att överföra medel till annan organisation som vidare kan företräda verksamhet som gagnar denna förenings ändamål. För ett sådant beslut krävs dels 2/3 majoritet för att detta förfarande skall ske dels 2/3 majoritet för godkännande av mottagare. Icke utnyttjade bidragsmedel för särskilda ändamål återgår till bidragsgivaren.

Ladda ner Stadgarna som .pdf >>

Dela detta >

SamGIS Jämtland Härjedalen logotyp

Aktuellt:

[fts_facebook type=page id=1772397996414573 access_token=EAAP9hArvboQBAFddjcvZA6aNwABrY3160gp9kFm9nuZCvymLNHvVt1S3hzo9QFRjxcRKHvsJUrdbk2EXZBsDeegmNDT9vkYhC076T9Snobe4q3Wt46p3Wv8ZA9ZAzwNZBYZBnbBKEdJafvLknTJ24L0cbIjlZBFF7e3ZA2RZAj5C7mQl9sb9LvwZCAEIWvlQUXGo78ZD posts=6 title=yes title_align=left description=no show_media=bottom show_thumbnail=yes show_date=yes show_name=yes words=45 popup=no posts_displayed=page_only loadmore=button loadmore_btn_maxwidth=300px loadmore_btn_margin=10px]