Årsmötesprotokoll 2017

Jämtlands läns SamGIS-förening Årsmötesprotokoll 2017

(Obs! Ej justerat!)

Org.nr: 893202-2000
Tid: onsdag 2017-03-22
Plats: Hotell Clarion, Östersund
Närvarande: Anders Dahlgren, Anders Wittenström, Britta Wennstedt Edvinger, Kjell Edvinger, Märit Izzo, Kent Karlsson, Marcus Kilander, Johan Linjer, Christina Melander, Lars Nilsson, Stefan Stålbring, Lennart Svedjesten, Anders Söderman

1) Årsmötets öppnande, upprop och förteckning av fullmakter

Anders Söderman hälsade välkomna och öppnade årsmötet. Upprop genom närvarolista. Inga fullmakter ingavs.

2) Ordförande och sekreterare för årsstämman

Till ordförande för mötet valdes Anders Söderman och till sekreterare Britta Wennstedt Edvinger.

3) Val av två justeringsmän

Till justerare valdes Christina Melander och Kent Karlsson.

4) Godkännande av dagordning för mötet

Föreslagen dagordning för mötet godkändes efter följande två ändringar:

a) pkt 14 utgår, firmatecknare beslutas av styrelsen,
b) pkt 18 byter namn till ”Motioner och propositioner”.

5) Fråga om stämmans stadgeenliga utlysning

Årsmötet förklarades vara stadgeenligt utlyst.

6) Verksamhetsberättelse inkl. ekonomisk redovisning

Ordf. sammanfattade 2016 års verksamhet och ekonomi.

Verksamhetsberättelse:

Styrelsen valdes på årsmöte 2016-06-30. Under året har styrelsen haft tre protokollförda styrelsemöten. Mötesanteckningarna finns på föreningens hemsida, www.samgisjamtland.se.

Medlemmar:

Föreningen har haft 21 organisationer men inga enskilda medlemmar.

Aktiviteter

 • Temadag Fastighetsinformation och fastighetsbildning, 2016-02-24, Frösö Park,
 • Temadag OpenSouce GIS och QGIS 2016-10-26, Frösö Park.

Ekonomisk redovisning:

Intäkter (medlemsavgifter) 21 000 kronor.
Kostnaderna fördelar sig på seminarier 25 000, resebidrag 15 000, årsmöte 6 000, hemsida 15 000, bankkostnader 2 000, föreningsavgift ULI 1 750 och administration 250 kronor. Årets resultat uppvisar ett underskott på 44 000 kronor. Föreningens tillgångar var vid årets slut 282 893 kronor.
Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska redovisningen fastställdes och lades till handlingarna.

7) Revisionsberättelse

Revisor Håkan Hjelm, Hellström & Hjelm Revision AB, har genomfört revision av föreningens räkenskaper och tillstyrker att bokslutet fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2016.

8) Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

9) Val av ordförande i föreningen

I enlighet med valberedningens förslag valdes Anders Söderman till föreningens ordförande på ett år.

10) Antal ledamöter i styrelsen

I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsmötet att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter.

11) Val av övriga ledamöter

Styrelsens övriga ledamöter har under 2016 varit Anders Dahlgren (2 år), Gunnar Ersbo (1 år), Lars Nilsson (2 år) och Johan Timrén (2 år), samt suppleant Britta Wennstedt Edvinger (2 år). Årsmötet utsåg enligt valberedningens förslag följande övriga
ordinarie styrelseledamöter:

Styrelseledamöter:
Anders Dahlgren, vald på 2 år 2016, väljs ej,
Lars Nilsson, vald på 2 år 2016, väljs ej,
Gunnar Ersbo, omval 1 år,
Conny Häggman, fyllnadsval 1 år (ersätter avgående Johan Timrén).

Suppleanter:
Anders Wittenström, nyval på 1 år,
Britta Wennstedt Edvinger, vald på 2 år 2016, väljs ej.

12) Val av valberedning

Årsmötet återvalde till valberedningen:
Kent Karlsson, sammankallande, och Lennart Svedjesten.

13) Val av revisorer

Årsmötet valde enligt valberedningens förslag att även kommande verksamhetsår outsourca revisorsuppdraget till: Aukt. revisor FAR Håkan Hjelm, Hellström & Hjelm Revision AB.

14) Firmatecknare

Punkten utgår enligt pkt 4.

15) Fastställande av medlemsavgifter

Årsstämman beslöt om oförändrade avgifter, d.v.s. 1 000 kr per år
för organisationer och 100 kr per år för enskilda medlemmar.

16) Eventuella arvoden

Beslöts att inga arvoden utgår för styrelsearbetet.

17) Fastställande av verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret

Verksamhetsplan:

 • April/Maj vårmöte (seminarium Geodata, ”Open data”)
 • November/December höstmöte (seminarium ”Open source GIS”)
 • Årsmöte mars 2018.

Budget för 2017 (2018–2019) i bilaga 1. Underskottet diskuterades mot bakgrund av kostnader för föreningens nystart och behovet av att reducera stora tillgångar. Årsmötet godkände den förslagna verksamhetsplanen och budgeten.

18) Motioner och propositioner

Förslag:

 1. Namnändring
 2. Presentation av föreningens nya hemsida
 3. Motion rörande logotyp
 4. Proposition från styrelsen rörande vissa ändringar av stadgarna
 5. Förslag QGIS 3-kurs (medarrangör)
 6. Förslag rörande föreningens föreningsmedlemskap
 7. Information om föreningens vårmöte 2017

Beslut:

 1. Föreningens namn ändras till SamGIS Jämtland-Härjedalen
 2. www.samgisjamtland.se
 3. Logoförslaget omarbetas med anledning av föreningens namnändring.
 4. Stadgarna ändras av ett enigt årsmöte enligt styrelsens för- slag (bilaga 2) avseende §1 namn, §2 ändamål och §3 röst- rätt; ändringarna uppdateras avseende korrektur; texten förtydligas med angivande i klartext av ”Jämtlands län” i stället för ”länet”.
 5. Föreningen medarrangerar en QGIS3 kurs i höst.
 6. Styrelsen beslutar om föreningens föreningsmedlemskap i exempelvis Kartografiska sällskapet, QGIS användar- förening o.likn.
 7. Punkten bordläggs p.g.a. att ingen information ännu är tillgänglig.

19) Mötets avslutande

Ordförande tackade de närvarande för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet: Britta Wennstedt Edvinger

Justeras: Christina Melander och Kent Karlsson

Kopia till: Distribueras via föreningens hemsida

Bilaga 1. Budget 2017 (2018-2019)
Bilaga 2. Ändrade stadgar, §1, 2 och 3

Ladda ner protokollet som pdf, klicka här!

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.